(C)Moto Sports Spirits/REDZONE 2005-2006 /M.kobayashi